Naše služby

Realizace staveb
 • Stavby domů na klíč

 • Občanské stavby

 • Průmyslové stavby

 • Rekonstrukce a modernizace objektů

 • Sanace objektů

 • Zateplení objektů

 • Stavební úpravy a modernizace interiérů

 • Zpevněné plochy, oplocení

 • Zemní a výkopové práce

 • Bourací práce, demolice objektů

 • Vodoinstalace, vytápění, elektroinstalace, plynoinstalace

Projektová dokumentace
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)

 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)

 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 • Dokumentace bouracích prací

 • Zaměření objektů, pasportizace

 • Zpracování vizualizace interiéru/exteriéru

 • Zpracování výkazu výměr

 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov – PENB 

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení

 • Geodetické zaměření

 • Geologické a hydrogeologické průzkumy

 • Radonové měření

 • Konzultační činnost

Stavební dozory
 • Stavební dozor (technický dozor investora, koordinace stavby)

 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

 • Inženýrské služby související s realizací vašeho investičního záměru (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s vašimi dodavateli, výběr dodavatele, kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci)

 • Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době

 • Vyřizování územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby